bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Przygotowanie i dostawa jednodaniowych goracych posi?k

Zamieszczanie og?oszenia: obowi?zkowe.

Og?oszenie dotyczy: zam?wienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY

I. 1) NAZWA I ADRES: O?rodek Pomocy Spo?ecznej , ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4145276, faks 091 4145031.

* Adres strony internetowej zamawiaj?cego: www.bip.ops.mieszkowice.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Administracja samorz?dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓ,WIENIA

II.1) OKRE?LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓ,WIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam?wieniu przez zamawiaj?cego: Przygotowanie i dostawa jednodaniowych gor?cych posi?k?w dla uczni?w Gimnazjum w Mieszkowicach oraz dla uczni?w szk?? podstawowych prowadzonych w gminie Mieszkowice.

II.1.2) Rodzaj zam?wienia: us?ugi.

II.1.3) Okre?lenie przedmiotu oraz wielko?ci lub zakresu zam?wienia: 1. Przygotowanie i dostawa jednodaniowych gor?cych posi?k?w dla uczni?w gimnazjum w Mieszkowicach oraz dla uczni?w szk?? podstawowych w: Mieszkowicach, Troszynie, Czelinie, Zielinie. Na jeden gor?cy posi?ek sk?ada si?: 2 razy w tygodniu (wtorek, czwartek) zupa z wk?adk? i chlebem oraz 3 razy w tygodniu(poniedzia?ek, ?roda, pi?tek)drugie danie (mi?sne i bezmi?sne). 2. Gor?cym posi?kiem planuje si? obj?? 255 uczni?w. 3. Wykonawca b?dzie przygotowywa? posi?ki zgodnie z zasadami okre?lonymi w ustawie o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywieniu ??cznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 4. Zapewnienie naczy? i sztu?c?w jednorazowego u?ytku do spo?ywania posi?k?w oraz naczy? do wydawania (wazy, ?y?ki wazowe) 5. Po spo?yciu gor?cego posi?ku wykonawca usunie z terenu szko?y u?ywane naczynia wielokrotnego u?ytku i zu?yte naczynia jednorazowe oraz wszelkie odpadki ?ywno?ciowe. 6. Dostawa winna odbywa? si? w odpowiednich naczyniach (termosy). 7. 0pracowanie dekadowego jad?ospisu..

II.1.4) Czy przewiduje si? udzielenie zam?wie? uzupe?niaj?cych: nie.

II.1.5) Wsp?lny S?ownik Zam?wie? (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty cz??ciowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓ,WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesi?cach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: wadium nie wymagane

III.2) ZALICZKI

* Czy przewiduje si? udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam?wienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE?NIANIA TYCH WARUNKÓ,W

*

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci, je?eli przepisy prawa nak?adaj? obowi?zek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku
o

0 udzielenie zam?wienia mog? ubiega? si? wykonawcy, kt?rzy spe?niaj? warunki, dotycz?ce: 1. posiadania uprawnie? do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci, je?eli przepisy prawa nak?adaj? obowi?zek ich posiadania, 2. posiadania wiedzy i do?wiadczenia, 3. dysponowania odpowiednim potencja?em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zam?wienia, 4. sytuacji ekeonomicznej i finansowej.

III.4) INFORMACJA O O?WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ? DOSTARCZY? WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE?NIANIA WARUNKÓ,W UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

*

III.4.1) W zakresie wykazania spe?niania przez wykonawc? warunk?w, o kt?rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr?cz o?wiadczenia o spe?nieniu warunk?w udzia?u w post?powaniu, nale?y przed?o?y?:
o koncesj?, zezwolenie lub licencj?
o wykaz os?b, kt?re b?d? uczestniczy? w wykonywaniu zam?wienia, w szczeg?lno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, kontrol? jako?ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych dla wykonania zam?wienia, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci, oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami
*

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale?y przed?o?y?:
o o?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
o aktualne za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatk?w lub za?wiadczenie, ?e uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu - wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania wniosk?w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zam?wienia albo sk?adania ofert
o aktualne za?wiadczenie w?a?ciwego oddzia?u Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?ce, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo?eczne, lub potwierdzenie, ?e uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu - wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania wniosk?w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zam?wienia albo sk?adania ofert
*

III.7) Czy ogranicza si? mo?liwo?? ubiegania si? o zam?wienie publiczne tylko dla wykonawc?w, u kt?rych ponad 50 % pracownik?w stanowi? osoby niepe?nosprawne: tak

* nie nale?y przedk?ada? o?wiadczenie wykonawcy o zatrudnianiu ponad 50% os?b niepe?nosprawnych w rozumieniu przepis?w o rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej oraz zatrudnianiu os?b niepe?nosprawnych, lub w rozumieniu w?a?ciwych przepis?w pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego &ndash, je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania w tych pa?stwach

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓ,WIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam?wienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni?sza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b?dzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si? istotne zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie kt?rej dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt?rej jest dost?pna specyfikacja istotnych warunk?w zam?wienia: www.bip.ops.mieszkowice.net
Specyfikacj? istotnych warunk?w zam?wienia mo?na uzyska? pod adresem: 0?rodek Pomocy Spo?ecznej ul. Chopina 1 74-505 Mieszkowice.

IV.4.4) Termin sk?adania wniosk?w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu lub ofert: 23.12.2010 godzina 10:30, miejsce: 0?rodek Pomocy Spo?ecznej ul. Chopina 1 74-505 Mieszkowice.

IV.4.5) Termin zwi?zania ofert?: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zam?wienia, w przypadku nieprzyznania ?rodk?w pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?cych zwrotowi ?rodk?w z pomocy udzielonej przez pa?stwa cz?onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt?re mia?y by? przeznaczone na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zam?wienia: nieOpublikował: Helena Wilman
Publikacja dnia: 16.12.2010
Podpisał: Helena Wilman
Dokument z dnia: 15.12.2010
Dokument oglądany razy: 626