bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Przygotowanie i dostawa jednodaniowych gor?cych posi?k

Znak: OPS.341-1/2010 Mieszkowice, dnia 28.12.2010r.

OG?OSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: post?powania o udzielenie zam?wienia publicznego pod nazw? &bdquo,Przygotowanie i dostawa jednodaniowych gor?cych posi?k?w dla uczni?w Gimnazjum w Mieszkowicach oraz dla uczni?w szk?? podstawowych prowadzonych w Gminie Mieszkowice&rdquo,

Dzia?aj?c na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 roku Prawo zam?wie? publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z p??n. zmianami) informuj?, ?e w prowadzonym post?powaniu o udzielenie zam?wienia publicznego wp?yn??y 3 oferty:
1) F.U.H MIESZKO
Wojciech Kadzikowski
ul. Kusoci?skiego 1, 74-505 Mieszkowice
oferowana kwota brutto jednego posi?ku : 4,60 z?
2) Restauracja RYCERSKA
M.D Rakowscy
ul. Plac Konstytucji 3 maja, 74-500 Chojna
? oferowana kwota brutto jednego posi?ku : 3,85 z?,
3) &bdquo,Espana&rdquo, s.c
T. Prajs, A. Andrejczyk
ul. 11 Listopada 82/6, 74-101 Gryfino
? oferowana kwota brutto jednego posi?ku : 2,90 z?

W prowadzonym post?powaniu o udzielenie zam?wienia publicznego nie wykluczono ?adnego oferenta i nie odrzucono ?adnej oferty.

Do realizacji zam?wienia publicznego pod nazw?: &bdquo,Przygotowanie i dostawa jednodaniowych gor?cych posi?k?w dla uczni?w Gimnazjum w Mieszkowicach oraz dla uczni?w szk?? podstawowych prowadzonych w Gminie Mieszkowice&rdquo, wybrano najkorzystniejsz? ofert? z?o?on? przez Wykonawc?:

&bdquo,Espana&rdquo, s.c T. Prajs, A. Andrejczyk
ul. 11 Listopada 82/6, 74-101 Gryfino

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteri?w oceny oferty tj. ceny oraz spe?nia wymogi specyfikacji istotnych warunk?w zam?wienia.
Wybrany wykonawca obowi?zany jest skontaktowa? si? z Zamawiaj?cym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 03 stycznia 2011r.

?rodki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam?wie? publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z p??n. zm.) - dzia? VI "?rodki ochrony prawnej". Wobec czynno?ci podj?tych przez zamawiaj?cego w post?powaniu lub zaniechania przez zamawiaj?cego czynno?ci, do kt?rej jest zobowi?zany na podstawie ustawy, wykonawcy przys?uguje odwo?anie. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w terminie 5 dni od dnia, w kt?rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.Opublikował: Igor D?browski
Publikacja dnia: 28.12.2010
Podpisał: Helena Wilman
Dokument z dnia: 28.12.2010
Dokument oglądany razy: 384