bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Wymagane dokumenty

Dodatki Mieszkaniowe - Wymagane dokumenty o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
2. Deklaracja o dochodach


Z wnioskiem trzeba uda? si? do "swojej" administracji domu. Musi ona potwierdzi? takie dane jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarz?dcy domu, tytu? prawny do zajmowanego lokalu, spos?b ogrzewania lokalu i wody, kwot? wydatk?w na mieszkanie za ostatni miesi?c.

W?a?ciciele dom?w jednorodzinnych do??czaj? do wniosku za?wiadczenie potwierdzaj?ce powierzchni? u?ytkow? i wyposa?enie techniczne domu, wystawione przez w?a?ciwy organ nadzoru budowlanego wydaj?cy pozwolenia na budow?, oraz rachunki dotycz?ce wydatk?w na utrzymanie domu.

Osoba ubiegaj?ca si? o pomoc wype?nia deklaracj? o dochodach za ostatnie 3 miesi?ce (sprzed daty z?o?enia wniosku).

Kompletny dokument?w, sk?ada si? w siedzibie OPS-u w Mieszkowicach w dziale "Dodatki Mieszkaniowe".Opublikował: Agnieszka Krukowska
Publikacja dnia: 24.10.2011
Podpisał: Agnieszka Krukowska
Dokument z dnia: 24.10.2011
Dokument oglądany razy: 1 232