bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012-2015

Uchwa?a Nr XXI/157/2012
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 18.10.2012r.

W sprawie przyj?cia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mieszkowice na lata 2012-2015

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz?dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z p??n. zm.), w zwi?zku z art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspierania rodziny i systemie pieczy zastepczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.), Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co nastepuje:


§, 1. Uchwala si? Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Mieszkowice na lata 2012-2015 stanowi?cy za??cznik do niniejszej uchwa?y.

§, 2. Wykonanie uchwa?y powierza si? Burmistrzowi Mieszkowic.

§, 3. Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Za??cznik do Uchwa?y Nr XXI/157/2012 (GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY
W GMINIE MIESZKOWICE NA LATA 2012 &ndash, 2015) - kliknij tutajOpublikował: Agnieszka Krukowska
Publikacja dnia: 23.10.2012
Podpisał: Agnieszka Krukowska
Dokument z dnia: 23.10.2012
Dokument oglądany razy: 2 521