bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zespół Interdyscyplinarny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

                        GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
                                                           NA LATA 2011-2016

I. WPROWADZENIE

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2011-2016 określa zadania własne gminy Mieszkowice wynikające z:

-Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Z 2005r. Nr 180, poz. 1493 ze zmianami),

-Ustawy z dnia 26 pażdziernika 1982r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. Z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zmianami),

-Ustawy a dnia 12 marca 2004r. O pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. Z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami),

-Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do obowiązków gminy naleĹźy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagroĹźonych przemocą w rodzinie;
3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym osobowość, system wartości, styl życia. Ważną rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy rodzicami oparte na miłości i zrozumieniu.
W przypadku dezorganizacji rodzina nie jest w stanie realizować podstawowych zadań, role wewnątrz rodzinne ulegają zaburzeniu, łamane są reguły a zachowania poszczególnych członków rodziny stają się coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi.
Przemoc domowa może być skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Na terenie Gminy Mieszkowice w rodzinie występuje najczęściej w rodzinach najuboższych, jest powiązana z alkoholizmem, niskimi dochodami na członka rodziny, biedą, a także małą świadomością społeczną.

W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmierzającego do zmniejszenia skali zjawiska przemocy oraz pogłębienie społecznej świadomości tworzy się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016

II. ADRESACI PROGRAMU

Program adresowany jest do mieszkańców Gminy Mieszkowice


III. ZAŁOŝENIA PROGRAMU

Cel główny Programu:

Zmniejszenie skali zjawiska przemocy oraz stworzenie jednolitego profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób zagroĹźonych bądĹş uwikłanych w przemoc

Cele szczegółowe Programu:

1. Zmniejszenie liczby rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.
2. Zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności pomocy.
3. Zwiększenie dostępności i skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc.
4. Systematyczna edukacja środowiska lokalnego na temat przemocy w rodzinie oraz zmiana postaw mieszkańców Gminy Mieszkowice wobec przemocy w rodzinie.

IV. PODSTAWOWE ZADANIA DO REALIZACJI

Zadanie 1
Koordynacja działań pomocowych lokalnych podmiotów

1. Stworzenie Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
2. Nawiązanie współpracy z przedstawicielami poszczególnych słuĹźb i instytucji mogących działać na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
3. Diagnozowanie potrzeb i przygotowanie spójnego planu pomocy.
4. Budowanie skutecznych form pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie, poprzez udzielanie wszechstronnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.
5. WdraĹźanie i realizacja procedury „Niebieskich kart” przez OPS, Policję, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników Oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.
6. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.
7. Monitorowanie prowadzonych działań oraz systematyczna ocena efektów.
8. Przygotowanie odpowiednich materiałów informacyjnych na emat infrastruktury placówek pomocowych (informatory, ulotki).

Zadanie 2
Prowadzenie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1. Udzielenie wsparcia socjalnego rodzinom dotkniętym problemem przemocy przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
2. Współdziałanie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w zakresie udzielania specjalistycznej pomocy ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie.


Zadanie 3
Systematyczna edukacja środowiska lokalnego.

1. Przygotowanie i udostępnienie materiałów o charakterze informacyjnym i edukacyjnym dotyczących zjawiska przemocy.
2. Rozpowszechnienie w lokalnym środowisku programów profilaktycznych
3. Utworzenie gablot informacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej zawierających informację o lokalnym systemie wsparcia rodzin dotkniętych przemocą.
4. Udział w ogólnopolskich kampaniach przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
5. Tworzenie warunków do bezpiecznego spędzania czasu, w szczególności dla dzieci i młodzieĹźy poprzez programy profilaktyczne

Zadanie 4
Systematyczna edukacja przedstawicieli róĹźnych grup zawodowych stykających się z problematyką przemocy w rodzinie

1.Systematyczne podnoszenie kwalifikacji i wiedzy przedstawicieli róĹźnych grup zawodowych stykających się z problematyką przemocy w rodzinie przez udział w specjalistycznych szkoleniach
2. Organizacja szkoleń dla osób zainteresowanych moĹźliwością podniesienia kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
3. Wymiana doświadczeń pomiędzy środowiskami lokalnymi i placówkami, uczestniczenie w konferencjach, naradach, seminariach, orientacja w działaniach ogólnopolskich.

V. REALIZATORZY


1. Burmistrz Mieszkowic
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieszkowicach
3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4. Policja
5. Zespół Obsługi Szkół
we współpracy z:
-służbą zdrowia,
-sołectwami i osiedlem,
-szkołami ponadgimnazjalnymi
-Sądem Rejonowym w Gryfinie
-Kuratorami
-Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
-organizacjami pozarządowymi i kościołami

VI. FINANSOWANIE

Ĺšródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016 są środki finansowane z budĹźetu Gminy Mieszkowice.Opublikował: Agnieszka Krukowska
Publikacja dnia: 27.05.2013
Podpisał: Agnieszka Krukowska
Dokument z dnia: 27.05.2013
Dokument oglądany razy: 3 692