bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Informacja dot. dodatku energetycznego

O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Mieszkowicach informuje, ?e o przyznanie dodatku energetycznego mo?e ubiega? si? osoba:
- kt?rej przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966),
- kt?ra jest stron? umowy kompleksowej lub umowy sprzeda?y energii elektrycznej zawartej z przedsi?biorstwem energetycznym,
- kt?ra zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Druki wniosku o przyznanie dodatku energetycznego mo?na pobiera? w tut. O?rodku. Do wniosku nale?y do??czy? kopi? umowy kompleksowej lub umowy sprzeda?y energii elektrycznej.

Wysoko?? dodatku energetycznego obowi?zuj?ca od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 kwietnia 2014 roku miesi?cznie wynosi:

11,36 z?,- dla gospodarstwa domowego 1 osobowego,
15,77 z?,- dla gospodarstwa domowego od 2 do 4 os?b,
18,93 z?,- dla gospodarstwa domowego 5 i wi?cej osobowego.Opublikował: Agnieszka Krukowska
Publikacja dnia: 11.12.2013
Podpisał: Agnieszka Krukowska
Dokument z dnia: 11.12.2013
Dokument oglądany razy: 813