bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 04.03.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

?wiadczenie wychowawcze (500 +)

Program Rodzina 500plus to 500 z? miesi?cznie na drugie i kolejne dziecko. Rodziny o niskich dochodach otrzymaj? wsparcie tak?e dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spe?nieniu kryterium 800 z? netto lub 1200 z? w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepe?nosprawnego.

?wiadczenie 500 z? to wsparcie d?ugofalowe. Kto otrzyma ?wiadczenie?
Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z projektem, z pomocy skorzystaj? rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku ?ycia. Rodzina z dwojgiem niepe?noletnich dzieci b?dzie mog?a otrzyma? 500 z? na drugie dziecko niezal?enie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poni?ej 800 z? netto na osob? wsparcie otrzyma rodzina tak?e na pierwsze dziecko.
Dla rodzin z dzieckiem niepe?nosprawnym kryterium dochodowe jest wy?sze i wynosi 1200 z? netto. Dodatkowe wsparcie w wysoko?ci 500 z? otrzymaj? tak?e rodziny zast?pcze oraz rodzinne domy dziecka na ka?de dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast?pczej.

Czy ka?da rodzina otrzyma wsparcie?
?wiadczenie otrzyma rodzina bez wzgl?du na stan cywilny rodzic?w. Otrzymaj? je zatem zar?wno rodziny, w kt?rych rodzice s? w zwi?zku ma??e?skim jak i rodziny niepe?ne oraz rodzice pozostaj?cy w nieformalnych zwi?zkach. W przypadku rodzic?w rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, kt?ry faktycznie sprawuje opiek? nad dzieckiem.

Kiedy b?dzie mo?na sk?ada? wnioski?
Wnioski b?dzie mo?na sk?ada? od 1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu programu. Je?li wniosek zostanie z?o?ony w ci?gu pierwszych 3 miesi?cy, rodzice dostan? wyr?wnanie wstecz od 1 kwietnia &ndash, pozwoli to unikn?? kolejek i zapewni p?ynno?? wyp?at. Do programu b?dzie mo?na do??czy? w dowolnym momencie. W kolejnych miesi?cach ?wiadczenie b?dzie wyp?acane od miesi?ca, w kt?rym rodzice z?o?? wniosek. Co do zasady, dla os?b korzystaj?cych z programu okres rozliczeniowy b?dzie trwa? od 1 pa?dziernika do 30 wrze?nia nast?pnego roku kalendarzowego.
Co w przypadku rodzin patchworkowych?
Je?eli partnerzy ?yj? w zwi?zku nieformalnym i maj? dzieci z poprzednich zwi?zk?w oraz wychowuj? co najmniej jedno wsp?lne dziecko, to w?wczas ?wiadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko b?dzie uzale?nione od kryterium dochodowego, a na pozosta?e dzieci bez wzgl?du na doch?d. Dziecko do 25. r.?., kt?re pozostaje na utrzymaniu rodzic?w, jest uwzgl?dniane przy obliczaniu dochodu na osob? w rodzinie. Dzi?ki temu jego m?odszy brat lub siostra mo?e nadal otrzymywa? wsparcie, je?li doch?d na osob? nie przekroczy 800 z? (1200 z? w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepe?nosprawnego).

Kto b?dzie wyp?aca? ?wiadczenie?
?wiadczenie wychowawcze b?dzie realizowane w gminach, a w sprawach, w kt?rych zastosowanie b?d? mia?y unijne przepisy o koordynacji system?w zabezpieczenia spo?ecznego, ?wiadczenie realizowa? b?d? marsza?kowie wojew?dztw.

Jak za?atwi? formalno?ci?
Wniosek o to ?wiadczenie b?dzie trzeba sk?ada? raz do roku. B?dzie mo?na to zrobi? przez internet lub osobi?cie w gminie. Osoby ubiegaj?ce si? o wsparcie na pierwsze dziecko, b?d? dokumentowa?y sytuacj? dochodow? do??czaj?c do wniosku odpowiednie o?wiadczenie o dochodach. Gdy rodzina b?dzie ubiega? si? o ?wiadczenie wy??cznie na drugie i kolejne dzieci nie b?dzie konieczno?ci dokumentowania sytuacji dochodowej.
?wiadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie ?wiadczenia rodzinne, b?dzie wyp?acane w spos?b dogodny dla rodzic?w, czyli przede wszystkim przelewem na konto.

Ile b?dzie mo?na dosta??
Rodzina z dwojgiem dzieci spe?niaj?ca kryterium dochodowe otrzyma miesi?cznie 1000 z?. Je?li jej dochody na osob? s? wy?sze ni? 800/1.200 z? netto, otrzyma 500 z? miesi?cznie, a? do uko?czenia przez dziecko 18 r.?. . ?wiadczenie nie jest opodatkowane &ndash, rodzice otrzymaj? 500 z?, od kt?rych nie b?d? musieli odprowadza? podatku ani ?adnych sk?adek. Dotyczy to tak?e rodzic?w prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz?.

500 plus a inne ?wiadczenia dla rodzin?
?wiadczenie wychowawcze 500 z? nie b?dzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do ?wiadcze? z innych system?w wsparcia, dotyczy to w szczeg?lno?ci ?wiadcze? z pomocy spo?ecznej, funduszu alimentacyjnego, ?wiadcze? rodzinnych, dodatk?w mieszkaniowych

Rodzina 500 plus w UE
Zgodnie z projektem ustawy ?wiadczenie wychowawcze nie b?dzie przys?ugiwa?, je?eli rodzinie przys?uguje za granic? ?wiadczenie o podobnym charakterze. Je?li rodzic przebywa w innym pa?stwie UE i z?o?y tam wniosek o ?wiadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie w?a?ciwego marsza?ka wojew?dztwa w Polsce.Opublikował: Wanda Mazur
Publikacja dnia: 04.03.2016
Podpisał: Agnieszka Brzozowska
Dokument z dnia: 04.03.2016
Dokument oglądany razy: 1 172