bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.05.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Zachodniopomorska Karta Seniora i Rodziny

Od maja 2019r. w O?rodku Pomocy Spo?ecznej w Mieszkowicach b?dzie mo?na pobra? wnioski o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora oraz Zachodniopomorskiej Karty Rodziny.
Po wnioski Zachodniopomorskiej Karty seniora nale?y zg?asza? si? do pracowników socjalnych, a wniosek Zachodniopomorskiej Karty Rodziny wydawa? b?d? pracownicy do spraw ?wiadcze? rodzinnych.

1. Zachodniopomorska Karta Rodziny – Regionalna Karta Rodziny umo?liwi skorzystanie ze zni?ek rodzinom z przynajmniej dwojgiem dzieci, niezale?nie od dochodu, z terenu województwa zachodniopomorskiego . Karta b?dzie wydawana bezp?atnie ka?demu cz?onkowi rodziny. Rodzice b?d? mogli korzysta? z karty do?ywotnio, dzieci – do 18 roku ?ycia lub do uko?czenia nauki, maksymalnie do osi?gni?cia 25 lat. Karty wydawane b?d? w O?rodku Pomocy Spo?ecznej w Mieszkowicach przez pracowników do spraw rodzinnych po uzupe?nieniu wniosku.
2. Zachodniopomorska Karta Seniora - Regionalna Karta Seniora umo?liwi skorzystanie ze zni?ek i ulg dla mieszka?ców regionu, którzy uko?czyli 69 rok ?ycia. Karta ma za zadanie wspiera? kondycj? finansow? Seniorów, zach?ca do korzystania z dóbr kultury oraz ma wzmacnia? aktywno?? osób po 60 roku ?ycia. Karta wydawana b?dzie w O?rodku Pomocy Spo?ecznej w Mieszkowicach przez pracowników socjalnych po wcze?niejszym uzupe?nieniu wniosku.


Wykaz miejsc obejmuj?cych zni?ki dla posiadaczy kart mo?na znale?? na stronie: www.rodzina.wzp.pl
Wykaz miejsc oferuj?cy zni?ki aktualizowany jest na bie??co.Opublikował: Agnieszka Krukowska
Publikacja dnia: 09.05.2019
Podpisał: Agnieszka Krukowska
Dokument z dnia: 09.05.2019
Dokument oglądany razy: 125