bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasi?ek opieku?czy

Specjalny zasi?ek opieku?czy przys?uguje osobom, na kt?rych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. &ndash, Kodeks rodzinny i opieku?czy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ci??y obowi?zek alimentacyjny, je?eli rezygnuj? z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w zwi?zku z konieczno?ci? sprawowania sta?ej opieki nad osob? legitymuj?c? si? orzeczeniem o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci albo orzeczeniem o niepe?nosprawno?ci ??cznie ze wskazaniami: konieczno?ci sta?ej lub d?ugotrwa?ej opieki lub pomocy innej osoby w zwi?zku ze znacznie ograniczon? mo?liwo?ci? samodzielniej egzystencji oraz konieczno?ci sta?ego wsp??udzia?u na co dzie? opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasi?ek opieku?czy przys?uguje, je?eli ??czny doch?d rodziny osoby sprawuj?cej opiek? oraz rodziny osoby wymagaj?cej opieki w przeliczeniu na osob? nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynosz?cego764 z? netto. Specjalny zasi?ek opieku?czy przys?uguje w kwocie 520 z? miesi?cznie.

Za doch?d osoby sprawuj?cej opiek?, zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy o ?wiadczeniach rodzinnych, uwa?a si? doch?d nast?puj?cych cz?onk?w rodziny: ma??onk?w, rodzic?w dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostaj?ce na utrzymaniu dzieci w wieku do uko?czenia 25 roku ?ycia, a tak?e dziecko, kt?re uko?czy?o 25 rok ?ycia legitymuj?ce si? orzeczeniem o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci, je?eli w zwi?zku z t? niepe?nosprawno?ci? przys?uguje ?wiadczenie piel?gnacyjne lub specjalny zasi?ek opieku?czy, do cz?onk?w rodziny nie zalicza si? dziecka pozostaj?cego pod opiek? opiekuna prawnego, dziecka pozostaj?cego w zwi?zku ma??e?skim, a tak?e pe?noletniego dziecka posiadaj?cego w?asne dziecko.

Za doch?d rodziny osoby wymagaj?cej opieki, uwa?a si? doch?d nast?puj?cych cz?onk?w rodziny:
1) w przypadku gdy osoba wymagaj?ca opieki jest ma?oletnia:
a) osoby wymagaj?cej opieki,
b) rodzic?w osoby wymagaj?cej opieki,
c) ma??onka rodzica osoby wymagaj?cej opieki,
d) osoby, z kt?r? rodzic osoby wymagaj?cej opieki wychowuje wsp?lne dziecko,
e) pozostaj?cych na utrzymaniu os?b, o kt?rych mowa w lit. a-d, dzieci w wieku do uko?czenia 25. roku ?ycia
- z tym ?e do cz?onk?w rodziny nie zalicza si? dziecka pozostaj?cego pod opiek? opiekuna prawnego, dziecka pozostaj?cego w zwi?zku ma??e?skim, pe?noletniego dziecka posiadaj?cego w?asne dziecko, a tak?e rodzica osoby wymagaj?cej opieki zobowi?zanego tytu?em wykonawczym pochodz?cym lub zatwierdzonym przez s?d do aliment?w na jej rzecz.
2) w przypadku gdy osoba wymagaj?ca opieki jest pe?noletnia:
a) osoby wymagaj?cej opieki,
b) ma??onka osoby wymagaj?cej opieki,
c) osoby, z kt?r? osoba wymagaj?ca opieki wychowuje wsp?lne dziecko,
d) pozostaj?cych na utrzymaniu os?b, o kt?rych mowa w lit. a-c, dzieci w wieku do uko?czenia 25. roku ?ycia
- z tym ?e do cz?onk?w rodziny nie zalicza si? dziecka pozostaj?cego pod opiek? opiekuna prawnego, dziecka pozostaj?cego w zwi?zku ma??e?skim, a tak?e pe?noletniego dziecka posiadaj?cego w?asne dziecko.

Specjalny zasi?ek opieku?czy nie przys?uguje, je?eli:
1) osoba sprawuj?ca opiek?:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytu?u ?mierci ma??onka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego ?wiadczenia emerytalno - rentowego, renty socjalnej, zasi?ku sta?ego, nauczycielskiego ?wiadczenia kompensacyjnego, zasi?ku przedemerytalnego lub ?wiadczenia przedemerytalnego,
b) podlega obowi?zkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytu??w,
c) ma ustalone prawo do specjalnego zasi?ku opieku?czego lub ?wiadczenia piel?gnacyjnego,
d) legitymuje si? orzeczeniem o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci.
2) osoba wymagaj?ca opieki zosta?a umieszczona w rodzinie zast?pczej z wyj?tkiem rodziny
zast?pczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w zwi?zku z konieczno?ci?
kszta?cenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w plac?wce zapewniaj?cej ca?odobow? opiek?, w tym w specjalnym o?rodku szkolno-wychowawczym, z wyj?tkiem podmiot?w wykonuj?cych dzia?alno?? lecznicz?, i korzysta w niej z ca?odobowej opieki przez wi?cej ni? 5 dni w tygodniu,
3) na osob? wymagaj?c? opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcze?niejszej emerytury,
4) cz?onek rodziny osoby sprawuj?cej opiek? ma ustalone prawo do dodatku do zasi?ku rodzinnego, o kt?rym mowa w art. 10 ustawy, specjalnego zasi?ku opieku?czego lub ?wiadczenia piel?gnacyjnego,
5) na osob? wymagaj?c? opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasi?ku rodzinnego, o kt?rym mowa w art. 10 ustawy, prawo do specjalnego zasi?ku opieku?czego lub prawo do ?wiadczenia piel?gnacyjnego,
6) na osob? wymagaj?c? opieki cz?onek rodziny jest uprawniony za granic? do ?wiadczenia na pokrycie wydatk?w zwi?zanych z opiek?, chyba ?e przepisy o koordynacji system?w zabezpieczenia spo?ecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spo?ecznym stanowi? inaczej.Opublikował: Igor Dąbrowski
Publikacja dnia: 23.05.2019
Podpisał: Agnieszka Krukowska
Dokument z dnia: 22.05.2013
Dokument oglądany razy: 1 407