bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Oferta pracy nr 2


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach
ogłasza nabór na wolne stanowisko głównego księgowego
w Osśodku Pomocy Społecznej w Mieszkowicach

Wynik naboru


Mieszkowice 25.01.2016 r.


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko
głównego księgowego
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieszkowicach

Informuję , iż w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko głównego księgowego została wybrana Pani Danuta Maćko zam. ul. Willowa 4/1 74-505 Mieszkowice

Uzasadnienie wyboru

Dnia 22.01.2016 r. odbył się kolejny etap naboru na w/w stanowisko. Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Nr1/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną z kandydatkami , celem sprawdzenia wiadomości określonych w ogłoszeniu o naborze oraz nawiązania bezpośredniego kontaktu z kandydatkami .
Pani Danuta Maćko spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i uzyskała największą ilość punktów .

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Wanda Mazur


Ogłoszenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach o naborze na wolne stanowisko głównego księgowego w OPS w Mieszkowicach


KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIESZKOWICACH
UL. CHOPINA 1 74-500 MIESZKOWICE
ogłasza nabór na wolne stanowisko głównego księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieszkowicach

1. Wymiar czasu pracy: pełny etat


2 . Wymagania niezbędne:
1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
2. ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości albo ukończoną średnią, policealną, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości, albo legitymowanie się wpisem do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów albo posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
3. znajomość przepisów ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości,
4. umiejętność obsługi komputera.


3. Wymagania dodatkowe:
1) praca na komputerze w ?rodowisku MS WORD i MS EXCEL


4. Wymagania pożądane:
1) znajomość ustawy o finansach publicznych
2) znajomość ustawy o rachunkowości
3) znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
4) znajomość regulacji prawnych z zakresu administracji samorządowej , finansów publicznych ,sprawozdawczości budżetowej i klasyfikacji budżetowej
5) umiejętność analitycznego i planistycznego myślenia
6) rzetelność, odpowiedzialność, systematyczność

5. Główne obowiązki:
1) organizacja i prowadzenie rachunkowości jednostki,
2) bieżąca analiza dochodów i wydatków pod kątem ich zgodności z planem finansowo-
rzeczowym jednostki,
3) wykonywanie dyspozycji środkami finansowymi,
4) przygotowywanie projektów planów finansowych i sprawozdań z ich wykonania
5) sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych i statystycznych jednostki.
5) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
6) prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków
7) sporządzanie list płac , rozliczanie składek ZUS i FP oraz podatku dochodowego
8) obsługa programu płatnik
9) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Kierownika OPS , nie ujętych w powyższych zadaniach, a wynikających ze specyfiki pracy głównej księgowej


6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
2) kwestionariusz osobowy,
3) list motywacyjny,
4) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
5) kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy ( lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji pracy)
6) oświadczenie o stanie zdrowia,
7) podpisane oświadczenie o niekaralności,że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne
8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
9) osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego, zapytania o udzielenie informacji o osobie, z Krajowego Rejestru Karnego

7. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach:
1) kserokopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.


Z wytypowanym kandydatem zawarta zostanie umowa o pracę na okres próbny tj. 3 miesięcy. Przewiduje się możliwość przedłużenia umowy o pracę na czas określony, po upływie, którego z kandydatem może zostać zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach przy ul. Chopina 1 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Ośrodka) z dopiskiem na kopercie: "Nabór - główny księgowy OPS",, w terminie do dnia 18 stycznia 2016 r. do godz. 15:00) na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieszkowicach , ul. Chopina 1 74-505 Mieszkowice
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dokumenty aplikacyjne odrzucone zostaną odesłane lub odebrane osobiście przez zainteresowanych.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
( www.bip.mieszkowice .pl ) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach
Dodatkowych informacji udziela kierownik p. Wanda Mazur (nr tel. 091 4666 934 ).
Na wymaganych dokumentach aplikacyjnych kandydat wpisuje klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.


Mieszkowice, dn. 05.01.2016 r.Opublikował: Igor Dąbrowski
Publikacja dnia: 23.05.2019
Podpisał: Agnieszka Krukowska
Dokument z dnia: 25.01.2016
Dokument oglądany razy: 1 189