Aktualności

Plakat "W rodzinie siła" opis , ponizej plakatu opis tekstowy

W związku z zakończeniem realizacji projektu: W rodzinie siła! RPZP. 07.06.00-32-K024/20 Realizator, zapewnia trwałość miejsc świadczenia usług wsparcia rodziny w ilości:

Placówki Wsparcia Dziennego – świetlice dla dzieci

Gmina Borne Sulinowo - 15 miejsc

Gmina Choszczno - 15 miejsc

Gmina Stara Dąbrowa - 15 miejsc

Gmina Mieszkowice - 15 miejsc

Gmina Połczyn Zdrój - 30 miejsc

 

 

Plakat "W rodzinie siła" opis , ponizej plakatu opis tekstowy

Gmina Mieszkowice informuje o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego:

Tytuł projektu → „W rodzinie siła!” nr RPZP.07.06.00-32-K024/20

Partner wiodący → Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych,
ul. Kminkowa182 E/2 62-064 Plewiska

Projekt jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieszkowicach.

Uzasadnienie przyczyn przystąpienia do realizacji projektu:

1. Rodzina wspierająca jest instytucją powołaną do pomocy rodzinie mającej trudności w opiece i wychowaniu dzieci na mocy Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym pomagają konkretnej rodzinie m.in. w opiece i wychowaniu dzieci oraz prowadzeniu gospodarstwa domowego. Rolą rodziny wspierającej jest pomoc rodzinie przeżywającej kryzys w przezwyciężaniu trudności i pomoc w powrocie do prawidłowego funkcjonowania. Rodzina wspierająca poprzez swoje działania rozwija umiejętności opiekuńczo-wychowawcze rodziców i wspiera w integracji członków rodziny. Celem działania rodziny wspierającej jest aktywne pobudzenie członków rodziny wspieranej do przezwyciężania trudności, a nie wyręczanie rodziny wspieranej, współdziałanie w celu właściwej organizacji czasu członków rodziny, gospodarowania zasobami finansowymi, wychowania i opieki nad dziećmi, kształtowania prawidłowych relacji wewnątrzrodzinnych.

Samorząd Gminy Mieszkowice, działając na podstawie: art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.), przystąpił do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie ankiety:
    • „Problemy społeczne w opinii mieszkańców”
Zapraszamy zarazem do wskazania najważniejszych problemów i potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Mieszkowice oraz zgłaszania pomysłów na ich  rozwiązanie.
Tworzony dokument będzie dotyczyć całej gminy. Wspólnie mamy szansę stworzyć plany strategiczne, których realizacja będzie miała znaczący wpływ na jakość i komfort życia mieszkańców gminy w najbliższych latach.