Minister Gospodarki w dniu 11 kwietnia 2020 r. ogłosił w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” poz. 374, wysokość dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r., dla gospodarstwa domowego:

  • prowadzonego przez osobę samotną - wynosi 10,94 zł/miesiąc;
  • składającego się z 2 do 4 osób - wynosi 15,19 zł/miesiąc;
  • składającego się z co najmniej 5 osób - wynosi 18,23 zł/miesiąc.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 01 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. została ogłoszona przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Plik do pobrania

  • wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.