Od 1 stycznia 2014 r. osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy ma prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Zgodnie z nowelizacją ustawy – Prawo energetyczne (t.j. – Dz. U. z 2020r., poz. 833 ze zm.) od dnia 01 stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługiwać będzie zryczałtowany dodatek energetyczny. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020r. (Monitor Polski z 2020 r., poz. 374) wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. dla gospodarstwa domowego.

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
  • złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy,
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.