Wnioski o dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny przyjmowane  są
  codziennie w godzinach od 7:30  do 15:00
w OPS w Mieszkowicach ul.Chopina 1

 Aby otrzymać pomoc w formie dodatku mieszkaniowego należy złożyć:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 • deklarację o wysokości dochodów  wszystkich członków gospodarstwa domowego za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochody,
 • w przypadku osób pełnoletnich w wieku produkcyjnym nie uczących się, nie pracujących, nie pobierających świadczeń emerytalno- rentowych, zarejestrowanych i nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukujący pracy wymagane jest osobiste stawiennictwo celem złożenia stosownego oświadczenia,
 • w przypadku najmu lub podnajmu  tytuł prawny do zajmowanego lokalu ( kopia umowy najmu)
 • orzeczenie o niepełnosprawności, z którego wynika  że osoba niepełnosprawna wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju ,
 • studenci zaświadczenie z uczelni z uwzględnieniem wysokości stypendium,
 • zaświadczenie o wysokości dochodu brutto uzyskanego z praktycznej nauki zawodu,
 • decyzję o przyznanych świadczeniach rodzinnych i alimentacyjnych,
 • fakturę za energię elektryczną- przedstawiają osoby zamieszkujące w lokalach nie wyposażonych w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody oraz w instalację gazu przewodowego,
 • właściciel domu jednorodzinnego jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni pomieszczeń  oraz stan wyposażenia technicznego, znajdujących się zajmowanym lokalu.

 

Decyzję o dodatek mieszkaniowy należy odebrać osobiście lub  z upoważnieniem

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieszkowicach,

ul. Chopina 1, budynek Ratusza Miejskiego

 

Pliki do pobrania


 • Wniosek na Dodatek Mieszkaniowy

 • Oświadczenie

 • Protokół

 • Zaświadczenie

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.