Poprzez rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę zamieszkałą pod wspólnym adresem na terenie miasta Dębicy, składającą się z rodziców/rodzica lub opiekunów/opiekuna, rozliczających się z podatku dochodowego na rzecz Gminy Miasta Dębica i mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się/studiuje.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju. Wykaz uprawnień wynikający z posiadania Karty Dużej Rodziny zamieszczony jest na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl

Od dnia 01-01-2020r. OBWIESZCZENIEM MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 lutego 2019 r.w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu (M.P. z 2019r., poz. 213) obowiązuje odpłatność za wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny  w dodatkowej formie w kwocie 9,21 zł/szt., oraz za duplikat w kwocie 9,56 zł/szt.

Zgodnie z  Ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny t.j (Dz. U. z 2019r. poz. 1390 ze zm.)

Art. 13. ust. 1. Karta jest przyznawana bezpłatnie, z zastrzeżeniem ust. 1a.

1a. Wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł, w przypadku gdy:

1) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną albo

 2) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje  o wydanie karty tradycyjnej.

Art. 12 ust. 2  W przypadku gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, wójt wydaje duplikat Karty.

Wydanie duplikatu wynosi 9,56 zł.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku.  

Czym jest Karta Dużej Rodziny ?   

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny

Co oferuje Karta Dużej Rodziny ?

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia?dzial=pliki

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.