Ośrodek Pomocy Społecznej  w Mieszkowicach informuje, iż w latach 2019-2023 realizowany będzie nowy program ,,Posiłek w szkole i w domu”, który został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i przyjęty 15 października 2018r. przez Radę Ministrów uchwałą Nr 140 z dnia  15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

W/w Program zastąpi dotychczasowy wieloletni program ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

 W ramach nowego programu przewidziane jest wsparcie finansowe gmin w zakresie udzielania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Istotnym elementem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym gorącego posiłku.

Z Programu Posiłek w szkole i w domu będą mogły skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe, w wys.150% obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.  

W/w pomoc zostaje przyznana w drodze decyzji administracyjnej, po wcześniejszym przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej oraz po przeprowadzeniu wywiadów alimentacyjnych u osób zobowiązanych (zstępnych i wstępnych).

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.