Dział Usług Opiekuńczych organizuje i zabezpiecza  usługi opiekuńcze dla mieszkańców gminy Mieszkowice  zgodnie z ich potrzebami, poprzez świadczenie pomocy  w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, oraz specjalistycznych usług   dla osób z zaburzeniami psychicznymi.                         

Pomoc w formie usług opiekuńczych udzielana jest na podstawie:

 • Ustawy z dnia 12 marca 2004  roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 roku  Nr 175, poz.1362 z  poźn. zm.).

Patrz: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091751362

 • Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku   w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zm.).

Patrz: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051891598

Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Podstawą do otrzymania pomocy w formie usług opiekuńczych jest decyzja administracyjna Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  w Mieszkowicach lub osób upoważnionych, przyznająca tę formę pomocy w oparciu o następujące dokumenty:

 • wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego; pomoc może być także udzielana  z urzędu;
 • zaświadczenie  lekarza rodzinnego potwierdzające konieczność objęcia pomocą w formie usług opiekuńczych
 • zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę  w przypadku usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę  w przypadku usług specjalistycznych dla dzieci chorych na autyzm, ze wskazaniem wymaganej liczby godzin
 • orzeczenie grupy inwalidzkiej lub o stopniu niepełnosprawności, w przypadku jej posiadania;
 • rodzinny wywiad środowiskowy określający sytuację życiową i materialną danej osoby,  przeprowadzony przez pracownika socjalnego.

Dział Usług Opiekuńczych współpracuje z n/w Zakładami Opiekuńczo– Leczniczymi i Zakładami  Pielęgnacyjno- Opiekuńczymi oraz hospicjum domowym:

 

 

 Wymagana dokumentacja do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej:

 • Zaświadczenie psychologa Pobierz: Plik zaświadczenie_psychologa.doc
 • Zaświadzenielekarza psychiatry Pobierz: zaświadczenie_lekarza_psychiatry.doc
 • Zaświadczenie lekarskie Pobierz: zaświadczenie_lekarskie.doc rozmiar
 • Wniosek z uzasadnieniem
 • Wyniki badań: OB, mocz, morfologia, RTG płuc, EKG, WR
 • Odcinek renty lub emerytury osoby ubiegającej się o DPS oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
 • Ostatnia decyzja z ZUS

 

tel. 91 46 66 935

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.