Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Co to jest RODO?

RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. od tego dnia nasz Urząd przestrzega zasad określonych w RODO.

Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest:

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach

z siedzibą przy ul. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych (IOD), który w imieniu ADO nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Do zakresu działania Ośrodka Pomocy Społecznej należy wykonywanie zadań zleconych ustawowo, zadań określonych w uchwałach Rady Miasta Mieszkowice i zarządzeniach Burmistrza Miasta Mieszkowice, jak również zadań wynikających z zawartych porozumień.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieszkowicach gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz przepisów szczególnych takich jak:

1.      Ustawa z dnia 1 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm);

2.      Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.);

3.      Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.);

4.      Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.);

5.      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 936);

6.      Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1881);

7.      Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2191 z późn. zm.);

8.      Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.);

9.      Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.);

10.  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm);

11.  Uchwała nr LVIII.739.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 października 2017 r.
w sprawie Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2017 r. poz. 2294);

12.  Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1459 z późn. zm.);

13.  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 z późn.zm.);

14.  Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1383 z późn. zm.);

15.  Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2206 z późn. zm.);

16.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy cudzoziemcom (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1837);

17.  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (t.j. Dz.U. 2017 r., poz.1897);

18.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.);

19.  Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (t.j. M.P. z 2015 r., poz. 821 z późn. zm.);

20.  Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U.
z 2017 r., poz. 1201 z późn. zm.);

21.  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j.  Dz.U. z 2017 r.,poz. 1481
z późn. zm.);

22.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 734 z późn. zm.);

23.  Ustawa z dnia  25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 682
z późn. zm.);

24.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej  (Dz.U. Nr 292, poz. 1720);

25.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie
(Dz.U. z 2012 r. poz. 954);

26.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r., Nr 274, poz. 1620);

27.  Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 882 z późn. zm.);

28.  Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm);

29.  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390);

30.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1245);

31.  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.);

32.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. z 2007 r., Nr 230, poz. 1694 z późn.zm.);

33.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. 2004 Nr 63, poz. 587);

34.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 926);

35.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.);

36.  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 487, z późn. zm.);

37.  Ustawa z dnia 29 lipca  2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1030);

38.  Ustawa z dnia 1 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz.2237, z późn. zm.);

39.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1492);

40.  Uchwała Rady Miasta Mieszkowice w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON), NFZ, podmioty realizujące dożywianie dla dzieci i dorosłych, podmiot realizujący specjalistyczne usługi opiekuńcze lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora informatycznego).

Dane osobowe przetwarzane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieszkowicach przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

·         dostępu do danych osobowych jej dotyczących,

·         żądania ich sprostowania,

·         usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

·         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres ADO lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieszkowicach. Organem właściwym dla ww. skargi jest organ nadzorczy -  Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 ,00-193 Warszawa.

 

W zależności od celu, w którym przetwarzane są dane osobowe w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieszkowicach, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym bądź jest dobrowolne.

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.