Podstawa prawna funkcjonowania OPS w Mieszkowicach

Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej „OPS” jest jednostką organizacyjną Gminy nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej i ma swoją siedzibę w Mieszkowicach przy ul. Chopina 1. OPS działa na podstawie:


STATUT
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne


§1
1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieszkowicach, zwany dalej Ośrodkiem utworzony został na podstawie uchwały Nr IV/24/90 Rady Gminy i Miasta Mieszkowice z dnia 9 lipca 1990 roku.

2. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach określa:
 1. podstawy prawne działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach,
 2. organizację wewnętrzną Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach,
 3. cele i przedmiot działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach,
 4. zasady prowadzenia przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieszkowicach działalności finansowej i gospodarowania majątkiem.

3. Ilekroć w Statucie jest mowa o:
 1. Ośrodku — należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieszkowicach,
 2. Statucie — należy przez to rozumieć niniejszy Statut,
 3. Kierowniku — należy przez to rozumieć Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach.

§2
1. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie:
 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1769),
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 62, 1000 oraz 1366),
 3. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 107,1 38, 650, 730, 912 oraz 1000),
 4. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.554, 650 oraz 1000),
 5. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000 i 1349),
 6. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 756),
 7. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 i 1076),
 8. ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 60 i 1930),
 9. uchwały nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
 10. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457),
 11. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1390),
 12. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2447),
 13. ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1076),
 14. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2018r poz. 107, 138, 650, 1000 oraz 1076),
 15. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755, poz. 650, 685, 771, 1000 i 1356),
 16. ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1832 i 2161),
 17. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 138),
 18. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2092),
 19. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1510),
 20. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1000),
 21. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061),
 22. ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650),
 23. ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 276),
 24. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. Z 2018r. poz. 149 oraz 650),
 25. ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 oraz 1356),
 26. niniejszego statutu,
 27. innych obowiązujących przepisów prawa dotyczących działania Ośrodka.
§3
 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieszkowicach jest jednostką organizacyjną gminy, funkcjonującą na zasadzie jednostki budżetowej.
 2. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.
 3. Organem nadzorującym działalność Ośrodka jest Burmistrz Mieszkowic.
 4. Nadzór merytoryczny nad wykonywaniem zadań zleconych sprawuje Wojewoda Zachodniopomorski.
 5. Ośrodek swoim zasięgiem działania obejmuje granice administracyjne terenu Gminy Mieszkowice.
 6. Ośrodek ma siedzibę w Mieszkowicach przy ul. Chopina I.


ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Ośrodka

§4

 1. Ośrodek realizuje politykę społeczną gminy w zakresie umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
 2. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
 3. Pomoc społeczna ma na celu także zapobieganie powstawaniu sytuacji określonych w ust.1.
 4. W celu realizacji swoich zadań Ośrodek współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
 5. Ośrodek realizując zadania z zakresu pomocy społecznej może przyjmować dary w postaci rzeczowej i przekazywać je osobom potrzebującym.

§5


1. Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej obejmujące:

 1. pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do  funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi,
 2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które rodzą zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,
 4. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązania problemów,
 5. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
 6. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
 7. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
 8. zapewnienie obsługi organizacyjno -technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
 9. organizowanie i udzielanie pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym w zakresie usług opiekuńczych, w tym usług specjalistycznych,
 10. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na potrzeby innych ośrodków i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu innej gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 11. kierowanie osób do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt w tym domu,
 12. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwym jednostkom w formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,
 13. sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
 14. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, okresowych i celowych,
 15. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej , mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin,
 16. realizacja innych zadań nałożonych przepisami prawa.

2. Realizacja innych zadań zleconych przez gminę w zakresie:

 1. dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
 2. stypendiów i zasiłków szkolnych,
 3. Karty Dużej Rodziny,
 4. świadczeń rodzinnych,
 5. funduszu alimentacyjnego,
 6. asystenta rodziny,
 7. zasiłków dla opiekuna,
 8. świadczeń wychowawczych,

 

ROZDZIAŁ III
Organizacja i zarządzanie


§6

 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który odpowiada za pracę jednostki reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz.
 3. Zatrudnienie osoby na stanowisko zastępcy kierownika Ośrodka wymaga zgody Burmistrza.
 4. Kierownik Ośrodka wydaje decyzje administracyjne z zakresu administracji na podstawie upoważnień wydanych przez Radę Miejską w Mieszkowicach oraz upoważnień i zarządzeń wydanych przez Burmistrza.
 5. W czasie nieobecności kierownika działalnością Ośrodka kieruje pracownik Ośrodka upoważniony przez kierownika i jest za nią odpowiedzialny.
 6. Wyznaczony pracownik działa na podstawie upoważnień i pełnomocnictw wydanych przez Burmistrza — na wniosek kierownika — w zakresie spraw powierzonych mu przez kierownika.
 7. Kierownik Ośrodka wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, a w szczególności: zatrudnia, awansuje i zwalnia pracowników Ośrodka.
 8. Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka (w tym z realizacji programu wspierania rodziny i programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie) oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

 

§7

 1. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach.
 2. Regulamin organizacyjny, o którym mowa w ust. I uchwala kierownik Ośrodka.
 3. Kierownik Ośrodka może zatrudniać — w miarę potrzeb — na stanowiskach nie wymienionych w strukturze organizacyjnej Ośrodka.
 4. Szczegółowe zasady dotyczące praw i obowiązków pracowników określa ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o pomocy społecznej, kodeks pracy i przepisy wykonawcze.


ROZDZIAŁ IV
Finanse i majątek

 1. Majątek Ośrodka jest własnością Gminy Mieszkowice.
 2. Ośrodek gospodaruje wydzielonym majątkiem i nabytym mieniem, działa wydatkując przyznane dotacje i pozyskiwane dochody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach środków pochodzących:
  1. z dotacji rządowych przyznanych z budżetu państwa przez Wydział Finansowy Urzędu Wojewódzkiego,
  2. z dotacji gminnych przyznawanych z budżetu gminy przez Radę Miejską,
  3. ze środków specjalnych,
  4. z dotacji pochodzących z innych źródeł,
  5. z darowizn.
 4. Wysokość dotacji na działalność Ośrodka ustalana jest corocznie na podstawie rocznego planu finansowego przez:
  1. Wydział Finansowy Urzędu Wojewódzkiego — dotacja rządowa,
  2. Radę Miejską w Mieszkowicach — dotacja gminy.

§9
 1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy.
 2. Roczny plan finansowy zatwierdza kierownik Ośrodka.
 3. Ośrodek prowadzi księgowość zgodnie z zakładowym planek kont, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, dające rzetelny obraz sytuacji finansowej.
 4. W planie finansowym Ośrodka w ciągu roku mogą być dokonywane zmiany w następstwie uchwał Rady Miejskiej lub zarządzeń Burmistrza.
 5. Roczny bilans i wykazany w nim wynik finansowy Ośrodka oraz pozostałe roczne sprawozdania finansowe Ośrodek sporządza stosownie do przepisów o sprawozdawczości budżetowej.
 6. Ośrodek posiada wyodrębnione rachunki bankowe.

ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe

§10
 1. Statut Ośrodka uchwala Rada Miejska w Mieszkowicach.
 2. Zmiany w statucie wymagają podjęcia przez Radę Miejską uchwały o jego zmianie.
 3. Statut wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale Rady Miejskiej w Mieszkowicach.

Wersja do pobrania

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.