Wsparcie asystenta rodziny w Ustawie „Za Życiem”

Celem działań asystenta rodziny w ramach realizacji ustawy i programu „Za Życiem” jest lepsze funkcjonowanie kobiet w ciąży, w szczególności ciąży powikłanej oraz sytuacji niepowodzeń położniczych oraz rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem poprzez koordynację poradnictwa w zakresie pielęgnacji, opieki i wychowania dziecka z niepełnosprawnością oraz kwestii prawnych czy pomocy psychologicznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Ze wsparcia asystenta rodziny w ramach ustawy i programu „Za Życiem” mogą skorzystać w szczególności:

  1. kobiety w okresie ciąży i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem ciąży powikłanej oraz sytuacji niepowodzeń położniczych, posiadające dokument potwierdzający ciążę i ich rodziny, Według Informatora „ Uprawnienia w ramach ustawy o wsparciu kobiet  w ciąży i  rodzin „Za Życiem” z dnia 16.02.2017 roku do tej grupy zaliczono: 

           - każdą kobietę w ciąży i jej rodzinę ( pomoc w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę),

           - rodziny, w której przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko, oznacza to ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna chorobę zagrażającą jego życiu,

           - kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,

           - kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,

           - kobiety, które po porodzie nie zabiorą dziecka do domu z powodu: poronienia, urodzenia dziecka martwego, urodzenia dziecka niezdolnego do życia, urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami,

  1. rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie, potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną  chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.             o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa, ginekologii, perinatologii lub neonatologii,
  1. rodziny z trudnościami w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz dzieckiem legitymującym się orze3czeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz dzieckiem i młodzieżą posiadającą odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa  w przepisach ustawy o systemie oświaty.

 

Do zadań asystenta w ramach realizacji ustawy i programu „Za Życiem”  należy m.in:

 

- wsparcie i towarzyszenie emocjonalne,

- zapoznanie ( przekazanie informacji i szczegółowe omówienie) kobiety w ciąży i/lub rodziny z Informatorem „ Uprawnienia w ramach ustawy dla kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” z dnia 16.02.2017 roku, dotyczącym możliwości wsparcia,

- opracowanie wspólnie z kobietą w ciąży i/lub rodziną indywidualnego katalogu możliwego wsparcia,

- koordynacja poradnictwa i wsparcia dla kobiet i/lub rodziny,

- występowanie przez asystenta rodziny w imieniu osób, na ich żądanie, do podmiotów ( z wyłączeniem świadczeniodawców) w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego upoważnienia,

- doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia,

- poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom,

- poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem,

- pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania wspólnie wolnego czasu,

 - nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych,

- doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym,

- informowanie jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,

- pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,

- pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy.

 

Rodzina może skorzystać z pomocy asystenta rodziny po nawiązaniu kontaktu
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mieszkowicach, ul. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice
Asystent Rodziny
tel. 91 4666933
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.