bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Uprawnieni

Dodatki Mieszkaniowe - Uprawnieni


Uprawnieni do otrzymania dodatku mieszkaniowego Ustawa w art. 2 wymienia osoby uprawnione do otrzymania dodatku mieszkaniowego. Przys?uguje on:

* najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, (dotyczy to zar?wno mieszka? b?d?cych w?asno?ci? miasta - czyli lokali komunalnych, mieszka? zak?adowych, czy te? mieszka? w domu prywatnym czynszowym jak i mieszka? wynajmowanych na wolnym rynku),
* cz?onkom sp??dzielni mieszkaniowych zamieszkuj?cym na podstawie sp??dzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
* osobom zajmuj?cym lokale mieszkalne w budynkach stanowi?cych ich w?asno?? i w?a?cicielom lokali mieszkalnych,
* innym osobom maj?cym tytu? prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponosz?cym wydatki zwi?zane z jego zajmowaniem (na podstawie umowy u?yczenia),
* osobom zajmuj?cym lokal mieszkalny bez tytu?u prawnego, oczekuj?cym na przys?uguj?cy im lokal zamienny albo socjalny.

Od czego zale?y przyznanie dodatku?
Przyznanie dodatku uzale?nione jest od spe?nienia r?wnocze?nie dw?ch poni?ej opisanych warunk?w: okre?lony ?reni doch?d na miesi?c

Dodatek mieszkaniowy przys?uguje je?eli ?redni miesi?czny doch?d na jednego cz?onka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesi?cy poprzedzaj?cych dat? z?o?enia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najni?szej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowi?zuj?cej w dniu z?o?enia wniosku.

Za doch?d uwa?a si? wszelkie przychody po odliczeniu koszt?w ich uzyskania oraz po odliczeniu sk?adek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Do dochodu nie wlicza si? dodatk?w dla sierot zupe?nych, zasi?k?w piel?gnacyjnych, zasi?k?w okresowych z pomocy spo?ecznej, jednorazowych ?wiadcze? pieni??nych i ?wiadcze? w naturze z pomocy spo?ecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

Aby obliczy? ?redni doch?d miesi?czny nale?y doch?d gospodarstwa domowego podzieli? przez 3 (liczba miesi?cy) i przez liczb? os?b w gospodarstwie domowym. Wynik naszego obliczenia da nam odpowied? czy mo?emy ubiega? si? o dodatek. Wysoko?? najni?szej emerytury od 1 marca 2011 r. wynosi 728,18 z? (UWAGA: Wysoko?? najni?szej emerytury zmienia si? w ci?gu roku, w zale?no?ci od waloryzacji ?wiadcze?).

WA?NE!!!
O dodatek mo?na ubiega? si? r?wnie? gdy doch?d na jedn? osob? w gospodarstwie domowym jest wi?kszy od wymienionych powy?ej z zastrze?eniem, i? kwota tej nadwy?ki nie przekracza wysoko?ci wyliczonego dodatku. W takiej sytuacji przys?uguj?cy dodatek obni?a si? o t? kwot? (o kwot? nadwy?ki).

Drugi warunek - powierzchnia zajmowanego lokalu. Ustalenie powierzchni u?ytkowej lokalu. Za powierzchni? u?ytkow? lokalu mieszkalnego zamieszkiwan? przez wynajmuj?cego uwa?a si? powierzchni? pokoi zajmowanych przez gospodarstwo domowe wynajmuj?cego oraz kuchni, ?azienki, korytarzy i innych pomieszcze? s?u??cym potrzebom mieszkalnym i gospodarczym. Przy wyliczaniu powierzchni nie bierze si? jednak pod uwag? balkon?w, taras?w, strych?w, pralni, suszarni, piwnicy czy kom?rek na opa?. Ustalona w ten spos?b powierzchnia (u?ytkowa) nie mo?e by? wi?ksza (z wyj?tkami opisanymi poni?ej) ni? powierzchnia okre?lona ustawowo (powierzchnia normatywna).

* dla 1 osoby 35 m2
* dla 2 os?b 40 m2
* dla 3 os?b 45 m2
* dla 4 os?b 55 m2
* dla 5 os?b 65 m2
* dla 6 os?b 70 m2
* wi?cej ni? 6 os?b +5 m2 na osob?

Ustawa dopuszcza ust?pstwa. Dodatek mieszkaniowy przys?uguje, tak?e w sytuacji gdy powierzchnia u?ytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywn? powierzchni? lokalu, ale nie wi?cej ni? o:

1) 30% lub
2) 50% pod warunkiem, ?e udzia? powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni u?ytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Oznacza to, ?e odpowiednio do liczby os?b w rodzinie (gospodarstwie domowym) powierzchnia lokalu nie mo?e by? wi?ksza od:

Przy doliczonych, dopuszczonych ustaw? (art. 5 ust. 5) i wymienionych powy?ej ust?pstwach, powierzchnia normatywna nie mo?e przekroczy?:

+30%

* dla 1 osoby 45,5 m2
* dla 2 os?b 52,0 m2
* dla 3 os?b 58,5 m2
* dla 4 os?b 71,5 m2
* dla 5 os?b 84,5 m2
* dla 6 os?b 91,0 m2

+50% - udzia? pokoi i kuchni nie przekracza 60% lokalu

* dla 1 osoby 52,5 m2
* dla 2 os?b 60,0 m2
* dla 3 os?b 67,5 m2
* dla 4 os?b 82,5 m2
* dla 5 os?b 97,5 m2
* dla 6 os?b 105,0 m2

Dodatek nie zostanie przyznany, je?li na osob? przypada wi?cej m2 powierzchni lokalu ni? dopuszcza ustawa.

Ustawa dopuszcza jeszcze dwie mo?liwo?ci kiedy mo?na powierzchni? normatywn? dodatkowo powi?kszy?.

1. Je?li w lokalu mieszka wi?cej ni? 6 os?b, na ka?d? nast?pn? osob? zwi?ksza si? powierzchni? normatywn? o 5 m2.
2. Je?li w lokalu mieszka osoba niepe?nosprawna poruszaj?ca si? na w?zku, lub je?eli niepe?nosprawno?? wymaga zamieszkiwania w odr?bnym pokoju, w?wczas wielko?? powierzchni normatywnej zwi?ksza si? o 15 m2, przy spe?nieniu okre?lonych ustawowo warunk?w

Co nale?y zrobi? aby dodatek otrzyma?

1. Nale?y uda? si? do dzia?u "Dodatki mieszkaniowe" znajduj?cego si? w O?rodku Pomocy Spo?ecznej przy ul. Chopina 1 w Mieszkowicach i pobra? formularze dokument?w o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

2. Z wnioskiem trzeba uda? si? do "swojej" administracji domu. Musi ona potwierdzi? takie dane jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarz?dcy domu, tytu? prawny do zajmowanego lokalu, spos?b ogrzewania lokalu i wody, kwot? wydatk?w na mieszkanie za ostatni miesi?c.

2a W?a?ciciele dom?w jednorodzinnych do??czaj? do wniosku dokument (za?wiadczenie) potwierdzaj?cy powierzchni? u?ytkow? i wyposa?enie techniczne domu, wystawione przez w?a?ciwy organ nadzoru budowlanego wydaj?cy pozwolenia na budow?, oraz rachunki dotycz?ce wydatk?w na utrzymanie domu.

3. Osoba ubiegaj?ca si? o pomoc wype?nia deklaracj? o dochodach za ostatnie 3 miesi?ce (sprzed daty z?o?enia wniosku).

4. Komplet dokument?w, sk?ada si? w siedzibie OPS-u w Mieszkowicach w dziale "Dodatki Mieszkaniowe".

W okre?lonych przypadkach mo?e zosta? przeprowadzony wywiad ?rodowiskowy po??czony z konieczno?ci? z?o?enia przez wnioskodawc? o?wiadczenia w sprawie posiadanych:

1) ruchomo?ci i nieruchomo?ci,
2) zasob?w pieni??nych.

Odmowa z?o?enia o?wiadczenia stanowi podstaw? do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego
Je?eli w wyniku przeprowadzenia wywiadu ?rodowiskowego pracownik OPS-u ustali, ?e:

1) wyst?puje ra??ca dysproporcja pomi?dzy niskimi dochodami wykazanymi w z?o?onej deklaracji o dochodach, a faktycznym stanem maj?tkowym wnioskodawcy, wskazuj?cym, ?e jest on w stanie uiszcza? wydatki zwi?zane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystuj?c w?asne ?rodki i posiadane zasoby maj?tkowe lub
2) faktyczna liczba wsp?lnie stale zamieszkuj?cych i gospodaruj?cych z wnioskodawc? jest mniejsza ni? wykazana w deklaracji, w?wczas dodatek mo?e zosta? nieprzyznany.

Jak jest wyp?acany dodatek?
Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej, osoba upowa?niona przez Burmistrza Mieszkowic. Decyzja w sprawie pomocy wydana zostaje najp??niej w ci?gu miesi?ca od dnia z?o?enia wniosku. Dodatek przyznaje si? na okres 6 miesi?cy, licz?c od pierwszego dnia miesi?ca, nast?puj?cego po dniu z?o?enia wniosku. Dodatek mieszkaniowy wp?ywa na konto administracji domu i pomniejsza w ten spos?b nale?no?? osoby staraj?cej si? o pomoc. W?a?ciciele dom?w jednorodzinnych otrzymuj? dodatek bezpo?rednio do r?k. W lokalach, w kt?rych brak: Co, CW lub gazu otrzymuj? rycza?t, kt?ry wyp?acany jest w BS w Mieszkowicach lub na wskazane konto bankowe.

Gdzie mo?na odwo?ywa? si? od decyzji w sprawie przyznania dodatku?
Odwo?anie od decyzji instytucji przyznaj?cej dodatki mieszkaniowe nale?y z?o?y? (za po?rednictwem organu, kt?ry wyda? decyzj? - O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Mieszkowicach) w ci?gu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorz?dowego Kolegium Odwo?awczego. Je?li organ, kt?ry wyda? decyzj? uzna, i? odwo?anie zas?uguje w ca?o?ci na uwzgl?dnienie, mo?e w ci?gu 7 dni od otrzymania odwo?ania wyda? now? decyzj?, w kt?rej uchyli lub zmieni zaskar?on? decyzj?. W przeciwnym wypadku przekazuje spraw? do Samorz?dowego Kolegium Odwo?awczego. Je?li osoba ubiegaj?ca si? o dodatek uzna, i? nast?pi?o naruszenie prawa, b?d? jej interesu prawnego, mo?e wnie?? skarg? do Wojew?dzkiego S?du Administracyjnego z siedzib? w Szczecinie.

UWAGA:

* decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego zawsze zawiera pouczenie - w jakim trybie s?u?y od niej odwo?anie,
* decyzja Samorz?dowego Kolegium Odwo?awczego powinna zawiera? pouczenie o dopuszczalno?ci wniesienia skargi do WSA.Opublikował: Agnieszka Krukowska
Publikacja dnia: 24.10.2011
Podpisał: Agnieszka Krukowska
Dokument z dnia: 24.10.2011
Dokument oglądany razy: 1 546