bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Becikowe

Z tytu?u urodzenia si? ?ywego dziecka przys?uguje jednorazowa zapomoga z tytu?u urodzenia si? dziecka w wysoko?ci 1000 z? na jedno dziecko.

Od 1 stycznia 2013 r. jednorazowa zapomoga z tytu?u urodzenia si? dziecka przys?uguje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, je?eli doch?d rodziny w przeliczeniu na osob? nie przekroczy kwoty 1922,00 z? netto. Powy?sze zmiany wynikaj? z ustawy z dnia 12 pa?dziernika 2012 r. o zmianie ustawy o ?wiadczeniach rodzinnych (poz. 1255).
W przypadku urodzenia si? ?ywego dziecka przed dniem wej?cia w ?ycie ustawy zmieniaj?cej tj. przed 1 stycznia 2013 r., jednorazow? zapomog? z tytu?u urodzenia si? dziecka przyznaje si? na podstawie przepis?w dotychczasowych tj. bez kryterium dochodowego. R?wnie? w przypadku dziecka obj?tego opiek? prawn?, opiek? faktyczn? albo dziecka przysposobionego - jednorazow? zapomog? z tytu?u urodzenia si? dziecka, przyznaje si? na podstawie przepis?w dotychczasowych, je?eli dziecko zosta?o obj?te t? opiek? albo przysposobione przed dniem wej?cia w ?ycie ustawy zmieniaj?cej.

Przy ustalaniu prawa do przedmiotowego ?wiadczenia, w szczeg?lno?ci ustalenia czy spe?nione jest kryterium dochodowe, maj? zastosowanie przepisy dotycz?ce ustalania dochodu okre?lone w ustawie o ?wiadczeniach rodzinnych. Kwota kryterium dochodowego podlega weryfikacji co 3 lata. ?wiadczenie to, podobnie jak wszystkie ?wiadczenia rodzinne jest wolne od podatku dochodowego.

Zapomoga przys?uguje:
1. matce lub ojcu dziecka,
2. opiekunowi prawnemu dziecka,
3. opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to osob? faktycznie opiekuj?c? si? dzieckiem, je?eli wyst?pi?a z wnioskiem do s?du rodzinnego o przysposobienie dziecka).

Jednorazowa zapomoga z tytu?u urodzenia si? dziecka przys?uguje je?eli matka dziecka pozostawa?a pod opiek? medyczn? nie p??niej ni? od 10 tygodnia ci??y do dnia porodu.
Za?wiadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opiek? medyczn? nie p??niej ni? od 10 tygodnia ci??y do dnia porodu mo?e wystawi? lekarz lub po?o?na. Warunek udokumentowania pozostawania matki dziecka pod opiek? medyczn? nie dotyczy os?b b?d?cych prawnymi albo faktycznymi opiekunami dziecka, a tak?e os?b, kt?re przysposobi?y dziecko. Wz?r za?wiadczenia zosta? okre?lony w rozporz?dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 wrze?nia 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobieta w ci??y, uprawniaj?cej do dodatku z tytu?u urodzenia dziecka oraz wzoru za?wiadczenia potwierdzaj?cego pozostawanie pod ta opiek? (Dz. U. Nr 183, poz. 1234).

Wniosek o wyp?at? jednorazowej zapomogi nale?y z?o?y? w terminie 12 miesi?cy od dnia narodzin dziecka. W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka obj?tego opiek? prawn?, opiek? faktyczn? albo dziecka przysposobionego wniosek sk?ada si? w terminie 12 miesi?cy od dnia obj?cia dziecka opiek? albo przysposobienia, nie p??niej ni? do uko?czenia przez dziecko 18-go roku ?ycia. Wniosek z?o?ony po terminie organ w?a?ciwy pozostawia bez rozpoznania.

Przy sk?adaniu wniosku niezb?dne s? m.in.: dokument stwierdzaj?cy to?samo?? wnioskodawcy i skr?cony odpis aktu urodzenia dziecka (aby do wniosku mog?y zosta? do??czone uwierzytelnione kopie tych dokument?w, konieczne jest okazanie orygina??w), za?wiadczenie potwierdzaj?ce pozostawanie matki dziecka pod opiek? medyczn? nie p??niej niz od 10 tygodnia ci??y oraz pisemne o?wiadczenie, ?e na dziecko nie zosta?a ju? pobrana jednorazowa zapomoga z tytu?u urodzenia si? dziecka (np. przez drugiego z rodzic?w). Bli?sze informacje na temat wymaganych dokument?w mo?na uzyska? w jednostce zajmuj?cej si? wyp?at? ?wiadcze? rodzinnych w gminie zamieszkania wnioskodawcy.

Jednorazowa zapomoga z tytu?u urodzenia si? dziecka nie wchodzi aktualnie w zakres przedmiotowy koordynacji system?w zabezpieczenia spo?ecznego. W zwi?zku z tym, wykonywanie pracy za granic? przez jednego z rodzic?w nie ma znaczenia dla w?a?ciwo?ci organu do wydania decyzji w sprawie.Opublikował: Agnieszka Krukowska
Publikacja dnia: 22.05.2013
Podpisał: Agnieszka Krukowska
Dokument z dnia: 30.09.2011
Dokument oglądany razy: 1 560