bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Zesp


Uchwa?a Nr X (80)2011
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 8 wrze?nia 2011r

w sprawie: warunk?w funkcjonowania oraz trybu i sposobu powo?ywania i odwo?ywania
cz?onk?w Zespo?u Interdyscyplinarnego w Mieszkowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorz?dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005r. 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz. 111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 z 2010r. Dz. U. Nr 28 poz. 142, 146, Nr 106 poz. 675) w zwi?zku z art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spo?ecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 zmiany: Dz. U. z 2009r. Nr 65 poz. 554, Nr 157 poz. 1241, Nr 202 poz. 1551, Nr 219 poz. 1706, Nr 221 poz. 1738, z 2010r. Dz. U. Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 229, Nr 81 poz. 527, Nr 125, poz. 842), art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdzia?aniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180 poz. 1493 zmiany: z 2009r. Dz. U. Nr 206 poz. 1589, z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 125 poz. 842)
Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala co nast?puje:


§, 1 Przyjmuje si? tryb i spos?b powo?ywania i odwo?ywania cz?onk?w Zespo?u Interdyscyplinarnego w Mieszkowicach oraz szczeg??owe warunki jego funkcjonowania.


§, 2 Tryb i spos?b powo?ywania i odwo?ywania cz?onk?w
Zespo?u Interdyscyplinarnego
oraz szczeg??owe warunki jego funkcjonowania

1. Gmina podejmuje dzia?ania na rzecz przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie, mi?dzy innymi organizuj?c prac? Zespo?u Interdyscyplinarnego. Zesp?? Interdyscyplinarny realizuje dzia?ania okre?lone w Gminnym Programie Przeciwdzia?ania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2011 &ndash, 2016 oraz w ramach realizacji za?o?e? Krajowego Programu Przeciwdzia?ania Przemocy w Rodzinie.

2. Zadaniem Zespo?u Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie dzia?a? przedstawicieli r??nych podmiot?w oraz specjalist?w w zakresie przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie.

3. Do zada? Zespo?u Interdyscyplinarnego nale?y w szczeg?lno?ci:

a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

b) podejmowanie dzia?a? w ?rodowisku zagro?onym przemoc? w rodzinie maj?cych na celu
przeciwdzia?ania temu zjawisku,

c) inicjowanie interwencji w ?rodowisku dotkni?tym przemoc? w rodzinie,

d) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i mo?liwo?ciach udzielenia
pomocy w ?rodowisku lokalnym,

e) inicjowanie dzia?a? w stosunku do os?b stosuj?cych przemoc w rodzinie.

4. Zesp?? Interdyscyplinarny powo?ywany jest przez Burmistrza Mieszkowic

5. W celu rozwi?zywania problem?w zwi?zanych z wyst?pieniem przemocy w konkretnej
rodzinie na lub w zale?no?ci od potrzeb zg?aszanych przez Zesp?? Interdyscyplinarny mog?
by? powo?ywane grupy robocze.


6. W sk?ad Zespo?u Interdyscyplinarnego wchodz? przedstawiciele:
- O?rodka Pomocy Spo?ecznej

a) Gminnej Komisji Rozwi?zywania Problem?w Alkoholowych,
b) Policji,
c) o?wiaty,
d) ochrony zdrowia,
e) Kuratorzy s?dowi,

7. Powo?ywanie i odwo?ywanie cz?onk?w Zespo?u Interdyscyplinarnego:

a) przedstawiciele poszczeg?lnych instytucji / jednostek zostaj? wskazani imiennie przez
osoby kieruj?ce instytucjami / jednostkami,

b) sk?ad Zespo?u Interdyscyplinarnego zostanie ustalony Zarz?dzeniem Burmistrza
Mieszkowic powo?uj?cym Zesp?? Interdyscyplinarny,

c) ka?dy cz?onek Zespo?u Interdyscyplinarnego, przed udzia?em w pierwszym posiedzeniu
sk?ada pisemne o?wiadczenie o zachowaniu poufno?ci wszelkich informacji i danych
uzyskanych przy realizacji zada? w ramach pracy w Zespole,

d) cz?onek Zespo?u Interdyscyplinarnego mo?e zosta? odwo?any w trybie natychmiastowym,
w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszeniu zasad poufno?ci danych i informacji
uzyskanych w ramach dzia?ania w Zespole Interdyscyplinarnym moc? Zarz?dzenia
Burmistrza Mieszkowic.

8. Powo?ywanie Przewodnicz?cego Zespo?u Interdyscyplinarnego.

a) Przewodnicz?cy Zespo?u Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu,
w g?osowaniu jawnym, zwyk?? wi?kszo?ci? g?os?w,

b) Przewodnicz?cy zostaje wybrany na czas okre?lony, na okres 3 lat,

c) o wyborze Przewodnicz?cego Zespo?u Interdyscyplinarnego zostaje pisemnie
powiadomiony Burmistrz,

9. Przewodnicz?cy mo?e zosta? odwo?any na podstawie:

a) uzasadnionego pisemnego wniosku kt?regokolwiek z cz?onk?w Zespo?u
Interdyscyplinarnego. Odwo?anie nast?puje w wyniku g?osowania jawnego, zwyk??
wi?kszo?ci? g?os?w,

b) pisemnej rezygnacji Przewodnicz?cego,

c) uzasadnionego, pisemnego wniosku Burmistrza Mieszkowic.

10. Odwo?anie Przewodnicz?cego skutkuje konieczno?ci? powo?ania nowego
Przewodnicz?cego.


11.Zesp?? Interdyscyplinarny dzia?a na podstawie porozumie? zawartych pomi?dzy
Burmistrzem Mieszkowic a podmiotami, kt?rych przedstawiciele wchodz? w jego sk?ad.

12. Pierwsze posiedzenie Zespo?u Interdyscyplinarnego zwo?uje i prowadzi do chwili wyboru
Przewodnicz?cego Burmistrz Gminy Mieszkowice

13. Cz?onkowie Zespo?u Interdyscyplinarnego wykonuj? zadania w ramach obowi?zk?w
s?u?bowych lub zawodowych.

14. Zakres zada? realizowanych przez cz?onk?w uj?te zostanie porozumieniach zawartych
pomi?dzy Burmistrzem Mieszkowic a instytucjami.

15. Obs?ug? techniczno &ndash, organizacyjn? Zespo?u Interdyscyplinarnego zapewnia O?rodek
Pomocy Spo?ecznej w Mieszkowicach.

16. Spotkania Zespo?u Interdyscyplinarnego odbywaj? si? w zale?no?ci od potrzeb, nie rzadziej
jednak ni? raz na kwarta?.

17. Z ka?dego ww. spotkania zostaje sporz?dzony protok?? zawieraj?cy: list? obecno?ci,
opis przebiegu posiedzenia.

18. Spotkania organizowane s? g??wnie w siedzibie O?rodka Pomocy Spo?ecznej
w Mieszkowicach.
Mog? by? r?wnie? organizowane w siedzibach poszczeg?lnych instytucji / organizacji
wchodz?cych w sk?ad Zespo?u Interdyscyplinarnego.

19. Uczestnictwo w spotkaniach Zespo?u Interdyscyplinarnego jest obowi?zkowe


§, 3 Wykonanie uchwa?y powierza si? Burmistrzowi Mieszkowic oraz Kierownikowi O?rodka
Pomocy Spo?ecznej w Mieszkowicach

§, 4 Uchwa?a wchodzi w ?ycie po up?ywie 14 dni od dnia og?oszenia w Dzienniku
Urz?dowym Wojew?dztwa ZachodniopomorskiegoOpublikował: Agnieszka Krukowska
Publikacja dnia: 27.05.2013
Podpisał: Agnieszka Krukowska
Dokument z dnia: 27.05.2013
Dokument oglądany razy: 1 701