bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Świadczenia pieniężne

POMOC SPO?ECZNA PRZEWIDUJE NAST?PUJ?CE ?WIADCZENIA PIENI??NE:

* zasi?ek sta?y
* zasi?ek okresowy
* zasi?ki celowe
* pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie


ZASI?EK STA?Y

Jest to ?wiadczenie obligatoryjne (obowi?zkowe) przys?uguj?ce na podstawie art. 37 ustawy o pomocy spo?ecznej.

Zasi?ek sta?y przys?uguje:

1.
pe?noletniej osobie samotnie gospodaruj?cej, ca?kowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepe?nosprawno?ci, je?eli jej doch?d jest ni?szy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodaruj?cej,
2.
pe?noletniej osobie pozostaj?cej w rodzinie, ca?kowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepe?nosprawno?ci, je?eli jej doch?d, jak r?wnie? doch?d na osob? w rodzinie s? ni?sze od kryterium dochodowego na osob? w rodzinie.

Zasi?ek sta?y ustala si? w wysoko?ci:

* w przypadku osoby samotnie gospodaruj?cej - r??nicy mi?dzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodaruj?cej a dochodem tej osoby, z tym ?e kwota zasi?ku nie mo?e by? wy?sza ni? 414 z? miesi?cznie,

*
w przypadku osoby w rodzinie - r??nicy mi?dzy kryterium dochodowym na osob? w rodzinie a dochodem na osob? w rodzinie.

-- Kwota zasi?ku nie mo?e by? ni?sza ni? 30 z? miesi?cznie.
-- Od dnia 1 pa?dziernika 2006 r. maksymalna kwota zasi?ku sta?ego wynosi 444 z?.
-- W przypadku zbiegu uprawnie? do zasi?ku sta?ego i renty socjalnej, ?wiadczenia piel?gnacyjnego lub dodatku z tytu?u samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasi?ku dla bezrobotnych na skutek ustawowego okresu jego pobierania, zasi?ek sta?y nie przys?uguje.

ZASI?EK OKRESOWY

?wiadczenie przys?uguje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy spo?ecznej i adresowane jest do os?b i rodzin bez dochod?w lub o dochodach ni?szych ni? ustawowe kryterium oraz zasobach pieni??nych nie wystarczaj?cych na zaspokojenie niezb?dnych potrzeb ?yciowych, zw?aszcza ze wzgl?du na d?ugotrwa?? chorob?, niepe?nosprawno??, bezrobocie, mo?liwo?? nabycia uprawnie? do ?wiadcze? z innych system?w zabezpieczenia spo?ecznego.

Zasi?ek okresowy ustala si?:

* w przypadku osoby samotnie gospodaruj?cej - do wysoko?ci r??nicy mi?dzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodaruj?cej a dochodem tej osoby, z tym ?e kwota zasi?ku nie mo?e by? wy?sza ni? 418 z? miesi?cznie,
* w przypadku rodziny - do wysoko?ci r??nicy mi?dzy kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota tak ustalonego zasi?ku okresowego nie mo?e by? ni?sza ni? 50 % r??nicy mi?dzy:

* kryterium dochodowym osoby samotnie gospodaruj?cej a dochodem tej osoby,
* kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

-- Kwota zasi?ku okresowego nie mo?e by? ni?sza ni? 20 z?.
-- Okres, na jaki przyznane zostanie to ?wiadczenie, ustala O?rodek Pomocy Spo?ecznej na podstawie okoliczno?ci sprawy.
-- Rada Gminy w drodze uchwa?y, mo?e podwy?szy? minimalne kwoty zasi?ku okresowego

ZASI?KI CELOWE

I. Zasi?ek celowy

1) Jest to ?wiadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy spo?ecznej na zaspokojenie niezb?dnej potrzeby ?yciowej, a w szczeg?lno?ci na pokrycie cz??ci lub ca?o?ci koszt?w zakupu ?ywno?ci, lek?w i leczenia, opa?u, odzie?y, niezb?dnych przedmiot?w u?ytku domowego, drobnych remont?w i napraw w mieszkaniu, a tak?e koszt?w pogrzebu.

2) Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadaj?cym dochodu oraz mo?liwo?ci uzyskania ?wiadcze? zdrowotnych mo?e by? przyznany zasi?ek celowy na pokrycie cz??ci lub ca?o?ci wydatk?w na ?wiadczenia zdrowotne.

3) Zasi?ek celowy mo?e by? przyznany r?wnie? w formie biletu kredytowanego.


II. Zasi?ek celowy na pokrycie wydatk?w powsta?ych w wyniku zdarzenia losowego

Jest to ?wiadczenie przys?uguj?ce na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy o pomocy spo?ecznej i mo?e by? przyznane osobie albo rodzinie, kt?re ponios?y straty w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku mo?e by? przyznany niezale?nie od dochodu i mo?e nie podlega? zwrotowi.

III. Zasi?ek celowy na pokrycie wydatk?w zwi?zanych z kl?sk? ?ywio?ow? lub ekologiczn?
Jest to ?wiadczenie przys?uguj?ce na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy o pomocy spo?ecznej i mo?e by? przyznane osobie albo rodzinie, kt?re ponios?y straty w wyniku kl?ski ?ywio?owej lub ekologicznej. W takim przypadku mo?e by? przyznany niezale?nie od dochodu i mo?e nie podlega? zwrotowi.


IV. Specjalny zasi?ek celowy

Jest ?wiadczeniem przys?uguj?cym na podstawie art. 41 ustawy o pomocy spo?ecznej i mo?e by? przyznane w szczeg?lnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczaj?cych kryterium ustawowe - w wysoko?ci nieprzekraczaj?cej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodaruj?cej lub rodziny.

V. Zasi?ek celowy na zasadach zwrotu

?wiadczenie to mo?e by? przyznane w szczeg?lnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczaj?cych kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu cz??ci lub ca?o?ci kwoty zasi?ku (art. 41 ustawy o pomocy spo?ecznej).

POMOC NA EKONOMICZNE USAMODZIELNIENIE

?wiadczenie fakultatywne, przys?uguj?ce na mocy art. 43 ustawy o pomocy spo?ecznej &ndash, mo?e by? przyznawane:

* w formie pieni??nej &ndash, w formie jednorazowego zasi?ku celowego lub nieoprocentowanej po?yczki. Po?yczka mo?e by? umorzona w ca?o?ci lub w cz??ci, je?eli przyczyni si? do szybszego osi?gni?cia cel?w pomocy spo?ecznej.
* w formie rzeczowej - polega na udost?pnieniu maszyn i narz?dzi pracy stwarzaj?cych mo?liwo?? zorganizowania w?asnego warsztatu pracy oraz urz?dze? u?atwiaj?cych niepe?nosprawnym prac?. Przedmioty te i urz?dzenia s? udost?pniane na podstawie umowy u?yczenia.


Podstaw? odmowy przyznania albo ograniczenia rozmiar?w pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie mo?e by? uchylanie si? przez osob? lub rodzin? ubiegaj?c? si? o pomoc od podj?cia odpowiedniej pracy w rozumieniu przepis?w o zatrudnieniu i przeciwdzia?aniu bezrobociu albo poddania si? przeszkoleniu zawodowemu.

Pomoc w celu ekonomicznego usamodzielnienia nie przys?uguje, je?eli osoba lub rodzina ubiegaj?ca si? otrzyma?a ju? pomoc na ten cel z innego ?r?d?a.Opublikował: Igor Dąbrowski
Publikacja dnia: 23.05.2019
Podpisał: Danuta Jasińska
Dokument z dnia: 16.03.2012
Dokument oglądany razy: 1 409