• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 833 z późn.zm.)
  • Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 1 kwietnia 2020 w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja  2020 do dnia 30 kwietnia 2021 (M. P. poz. 402)
  • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. , poz. 256 z późn. zm.)

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.