GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

NA LATA 2011-2016 I.

WPROWADZENIE

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2011-2016 określa zadania własne gminy Mieszkowice wynikające z: -Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Z 2005r. Nr 180, poz. 1493 ze zmianami), -Ustawy z dnia 26 października 1982r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. Z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zmianami), -Ustawy a dnia 12 marca 2004r. O pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. Z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami), -Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do obowiązków gminy należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,

3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,

4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym osobowość, system wartości, styl życia. Ważną rolą w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy rodzicami oparte na miłości i zrozumieniu. W przypadku dezorganizacji rodzina nie jest w stanie realizować podstawowych zadań, role wewnątrz rodzinne ulegają zaburzeniu, łamane są reguły a zachowania poszczególnych członków rodziny stają się coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi. Przemoc domowa może być skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Na terenie Gminy Mieszkowice w rodzinie występuje najczęściej w rodzinach najuboższych, jest powiązana z alkoholizmem, niskimi dochodami na członka rodziny, biedą, a także małą świadomością społeczną. W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmierzającego do zmniejszenia skali zjawiska przemocy oraz pogłębienie społecznej świadomości tworzy się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016

II. ADRESACI PROGRAMU

Program adresowany jest do mieszka?c?w Gminy Mieszkowice

III. ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Cel główny Programu: Zmniejszenie skali zjawiska przemocy oraz stworzenie jednolitego profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc Cele szczegółowe Programu:

1. Zmniejszenie liczby rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.

2. Zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności pomocy.

3. Zwiększenie dostępności i skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc.

4. Systematyczna edukacja środowiska lokalnego na temat przemocy w rodzinie oraz zmiana postaw mieszkańców Gminy Mieszkowice wobec przemocy w rodzinie.

IV. PODSTAWOWE ZADANIA DO REALIZACJI

Zadanie 1

Koordynacja działań pomocowych lokalnych podmiotów

1. Stworzenie Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

2. Nawiązanie współpracy z przedstawicielami poszczególnych służb i instytucji mogących działać na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

3. Diagnozowanie potrzeb i przygotowanie spójnego planu pomocy.

4. Budowanie skutecznych form pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie, poprzez udzielanie wszechstronnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

5. Wdrażanie i realizacja procedury "Niebieskich kart" przez OPS, Policję, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników Oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

6. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.

7. Monitorowanie prowadzonych działań oraz systematyczna ocena efektów.

8. Przygotowanie odpowiednich materiałów informacyjnych na temat infrastruktury placówek pomocowych (informatory, ulotki).

Zadanie 2

Prowadzenie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1. Udzielenie wsparcia socjalnego rodzinom dotkniętym problemem przemocy przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej

2. Współdziałanie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w zakresie udzielania specjalistycznej pomocy ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie.

Zadanie 3

Systematyczna edukacja środowiska lokalnego.

1. Przygotowanie i udostępnienie materiałów o charakterze informacyjnym i edukacyjnym dotyczących zjawiska przemocy.

2. Rozpowszechnienie w lokalnym środowisku program?w profilaktycznych

3. Utworzenie gablot informacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej zawierających informację o lokalnym systemie wsparcia rodzin dotkniętych przemocą.

4. Udział w ogólnopolskich kampaniach przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

5. Tworzenie warunków do bezpiecznego spędzania czasu, w szczególności dla dzieci i m?odzie?y poprzez programy profilaktyczne

Zadanie 4

Systematyczna edukacja przedstawicieli różnych grup zawodowych stykających się z problematyką przemocy w rodzinie

1.Systematyczne podnoszenie kwalifikacji i wiedzy przedstawicieli różnych grup zawodowych stykających się z problematyką przemocy w rodzinie przez udział w specjalistycznych szkoleniach

2. Organizacja szkoleń dla osób zainteresowanych możliwością podniesienia kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

3. Wymiana doświadczeń pomiędzy środowiskami lokalnymi i placówkami, uczestniczenie w konferencjach, naradach, seminariach, orientacja w działaniach ogólnopolskich.

V. REALIZATORZY

1. Burmistrz Mieszkowic

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieszkowicach

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

4. Policja

5. Zespół Obsługi Szkół we współpracy z: -służbą zdrowia, -sołectwami i osiedlem, -szkołami ponadgimnazjalnymi -Sądem Rejonowym w Gryfinie -Kuratorami -Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie -organizacjami pozarządowymi i kościołami

VI. FINANSOWANIE

Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016 są środki finansowane z budżetu Gminy Mieszkowice.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.